Prefix browsing - map view · info · telemetry · weather · raw · status · beacons · messages · bulletins · browse · moving · my account

This is a browsable index to the target callsigns and item/object names stored in the aprs.fi database. This index is updated once per hour.

Q:
  Q10W5M-3 Q13NV Q13NV-11 Q13NV-12 Q13NV-13 Q13NV-15 Q1930345 Q2JBO-1
  Q3EPP-1 Q3H Q3H-1 Q3KNO Q3OPF-9 Q3XZ-2 Q46.700x Q4CAT-13
  Q5FLY-1 Q5RAR-1 Q6NCC-10 Q6TFK-10 Q6WXL-9 q8VFR-1 Q91MV2-9 Q9DIQ-9
  QA4ARC-13 QA4MAW-15 QA4NEP-12 QA4PAM-15 QA5KHC-11 QA5LAM-11 QA5RAS-14 QA6AQH-15
  QA6AQR-15 QA6ASK-9 QA6FBA QA6IVJ-14 QA6MHA-11 QA6PIB-14 QA6SID-15 QA6SNB-10
  QA6SPS-13 QA7CRR-8 QA7MAT-15 QA7PIL-14 QA9CRR-11 QA9GRG-9 QA9LAF-11 QA9MER-14
  QA9RAB-13 qB0RJ-9 QB4CHM-11 QB4DAA-15 QB4MUB-14 QB4PLM-8 QB4SAR-11 QB4SCT-11
  QB5CHU-11 QB5CID-15 QB5CIR-11 QB5GCL-1 QB5GIR-10 QB5GRD-9 QB5PED-12 QB5STK-15
  QB5TAL-14 QB5VAM-11 QB6457-1 qb6457-2 QB6BLB-11 QB6BUF-15 QB6BUS-15 QB6CHS-14
  QB6DOC-7 QB6GOE-12 QB6INS-14 QB6MAL-15 QB6NAP-10 QB6NYD-14 QB6ORC-11 QB6PIH-10
  QB6ULF-15 QB9BLC-11 QB9CIG-11 QB9FX QB9IRP-8 QB9PAM-12 QB9VIO-12 qB9YG-9
  qC0OK-10 QC4CHC-15 QC4CHC-8 QC4CLV-10 QC4LIE-10 QC4PEM-10 QC4PEM-12 QC4PEM-13
  QC4PEM-15 QC4PEM-6 QC4PEM-9 QC4SAL-11 QC5AZH-12 QC5CHG-11 QC5DAP-14 QC5EMG-14
  QC5GRS-11 QC5GUM-15 QC5IRA-7 QC5MAL-10 QC5ORP-14 QC5TAL-13 QC5WOE-11 QC6BAC-10
  QC6BRJ-14 QC6BUH-13 QC6CAP-11 QC6CHC-8 QC6CIB-8 QC6CIH-12 QC6HOP-12 QC6JAC-7
  QC6KHS-12 QC6LEC-11 QC6LID-11 QC6MAS-15 QC6OIC-10 QC6ONP-9 QC6PAP-15 QC6SMD-9
  QC6TAG-8 QC6YEC-12 QC7FRB-8 QC8DEP-11 QC8FUW-11 QC8INM-12 QC8LAB-13 QC8LEB-9
  QC8PIH-15 QC8WIT-15 QD0EA-7 qD0EC qD0JG-9 QD0ML-2 qD0MO-2 qD0MO-9
  QD3BUM-10 QD4COP-14 QD4PEF-10 QD5CAR-15 QD5CLU-11 QD5FOD-8 QD5OLO-11 qD5QZD-12
  QD5SNC-8 QD5SPL-12 QD6AWP-4 QD6BAM-9 QD6BLS-13 QD6CLZ-9 QD6COH-11 QD6GAC-15
  QD6LIR-8 QD6MER-13 QD6OPM-12 QD6PAO-14 QD6ROJ-11 QD6SAW-15 QD7AEW-12 QD7ASW-9
  QD7BRC-14 QD7FEL-9 QD7LAO-13 QD7MYP-13 QD7OCS-13 QD7SAS-15 QD7TAA-14 QD7WHM-12
  QD8BLB-12 QD8HOF-8 qD8LBS-1 QD8STR-12 QD9COP-14 QD9COS-15 QD9DUI-9 QD9LES-13
  qD9OV-8 QD9SHB-14 QD9TIC-6 qE0CJ-1 qE0LZ-9 QE5BUR-9 QE5CAT-15 QE5INV-13
  QE5MIG-15 QE5RUP-10 QE6LEA-11 QE6SYR-12 QE6UMT-15 QE7FZI-7 QE7MOS-13 QE8AEM-15
  QE8BAL-12 QE8KHS-12 QE8QGQ-N QE9IVP-11 QF3AES-13 QF3BAB-12 QF3EBW-11 QF3GLK-12
  QF3MUM-15 QF3SEU-12 QF4HAE-15 QF4MAG-15 QF4VIP-10 QF5IVP-13 QF5LEE-8 QF5LEP-13
  QF5MAP-15 QF5PEC-10 QF6CEL-10 QF6CLM-10 QF6GRW-9 QF6NYC-12 QF6RAS-15 QF6SEG-15
  QF6SEQ-12 QF6SIW-10 QF6VAL-11 QF7CHN-11 QF7LAC-12 QF7RUC-9 QF8BLN-9 QF8CRC-10
  QF8GAH-10 QF8MOP-12 QF8SNM-12 QF9CUP-15 QF9GAB-14 QF9MUR-10 QG5CAC-13 QG5COC-15
  QG6MUS-14 QG7COP-12 QG8CLA-12 QG8GIS-11 QG8MAF-14 QG8OIM-11 QG8TIM-11 QG8VEG-11
  QG8VIP-13 QG9CLH-10 QG9TOM-14 QG9TUP-13 QH3CIW-10 QH3GIP-15 QH3MAP-11 QH3STL-9
  QH4GIO-15 QH4MAG-11 QH4PIM-11 QH5BLG-12 QH5CAH-11 QH6BAC-15 QH6MEL-10 QH6ONC-15
  QH7SAP-13 QH8BLT-11 QH8GLR-12 QI5DAB-12 qI6SZ-2 QI7BRP-12 QI7GLH-13 QI8PLD-13
  QI8REE-6 QI8SAC-12 QI9COB-10 QI9FLH-10 QI9MAD-12 QI9NYT-12 QJ5ASH-10 QJ5MEA-15
  QJ5STS-15 QJ6AQS-12 QJ6DIR-10 QJ6EGR-13 QJ6SAP-11 QJ6SEB-14 QJ6SHS-15 QJ6TAS-8
  QL3STM-12 QL4AMD-14 QL4CAL-10 QL4CLA-12 QL4COT-11 QL4COW-14 QL4GIM-15 QL4GIT-15
  QL4HAT-12 QL4ONC-7 QL4TES-9 QL4VID-15 QL4VIP-11 QL5CIC-10 QL5DEO-10 QL5MOH-11
  QL5TAS-11 QL6CHH-12 QL6CIO-15 QL6MOJ-11 QL6RAR-12 QL6TAP-7 QL6WIP-15 QM4BLM-9
  QM4CEP-15 QM4FRS-9 QM4MID-14 QM4OLW-9 QM4PIF-10 QM4SIS-11 QM4TAC-15 QM5ASG-9
  QM5HON-15 QM5INT-14 QM5MIL-13 QM6BAM-13 QM6CAO-13 QM6EGP-15 QM6INP-15 QM8CHT-15
  QM8LAC-15 QM8SHW-10 QM8TAR-13 QM8TOS-10 QM9BRL-15 QM9BRM-14 QM9LIH-9 QM9SAG-14
  QM9SAT-15 QM9TIR-6 QN4LAP-11 QN4PAO-11 QN5BLP-11 QN5MUS-12 QN5WOE-9 QN6MEP-15
  QN6WIS-15 QO3BAC-13 QO3INL-13 QO3MAC-14 QO3MOD-14 QO5HET-14 QO5SAJ-10 QO8BUS-13
  QO8CIG-11 QO8CIH-12 QO8CRG-11 QO8CUR-10 QO8PES-15 QO8ROA-15 QO8SHL-13 QO8SIM-13
  QO8UMS-9 QP3MAQ-10 QP4CAM-9 QP5CLS-15 QP5LIT-12 QP6CAP-10 QP6PES-13 QP6PIF-9
  QP6SEM-15 QP6TAO-10 QP6VIT-15 QP7CAP-15 QP7LES-12 QP7PAP-15 QP7SAD-11 QP7SAM-15
  QP8CAH-12 QP8CHO-11 QP8CLT-10 QP8JEG-13 QP8PLM-14 QP9INB-12 QP9MAC-15 QP9PEW-15
  QQ5GRS-10 QQ5IRG-9 QQ5VIB-11 QQ6MAV-13 QQ6PAC-15 QR4COR-14 QR4GLS-10 QR4LEE-11
  QR4SAT-9 QR5COP-11 QR5LIC-9 QR5ONA-13 QR5PIC-13 QR5PIP-7 QR5PIV-15 QR5SIP-13
  QR5SNL-12 QR5TAP-8 QR7CHL-15 QR7PLP-10 QR7SNB-11 QR7VEH-11 QR7VIS-15 QR8BLP-11
  QR8BRJ-14 QR8TAS-15 QS4BAM-10 QS4BRM-13 QS4FLO-14 QS4HEC-11 QS4INC-9 QS4VIG-14
  QS5AMT-11 QS5BLK-15 QS5CAP-12 QS5CHG-12 QS5CIR-11 QS5CIS-15 QS5CLS-10 QS5COC-14
  QS5COG-15 QS5GRD-12 QS5HAS-12 QS5LAS-12 QS5LEM-11 QS5LID-15 QS5LIE-12 QS5MAJ-14
  QS5MAS-15 QS5MIP-10 QS5OIA-12 QS5ORP-11 QS5PUL-9 QS5REC-9 QS5STT-15 QS5TEW-13
  QS5TUB-15 QS5TUC-15 QS5TWS-12 QS6BEC-15 QS6BUC-11 QS6BUP-14 QS6CEL-13 QS6COP-8
  QS6FIC-8 QS6FLS-14 QS6GRP-15 QS6IRT-9 QS6JUC-13 QS6MAP-15 QS6MIO-11 QS6MUC-15
  QS6OPC-10 QS6PEV-9 QS6PIM-11 QS6TAC-12 QS6WAM-15 QS6WOR-13 QS7AEW-10 QS7BER-12
  QS7BLP-11 QS7CIP-12 QS7GLW-12 QS7LIM-10 QS7MUR-15 QS7PUG-9 QS7SPP-14 QS7ZIW-14
  QS8CHR-15 QS9CHM-15 QS9PIC-15 QS9ZID-8 QT4JAR-7 QT4MEM-12 QT4PAM-13 QT4PUS-15
  QT4SAA-15 QT5CHL-9 QT5COR-10 QT5GAS-13 QT5NAW-8 QT5PID-8 QT6GLW-14 QT6RAR-13
  QT6TIK-10 QT6TOW-15 QT8MUL-12 QU5CLG-8 QU5MOR-10 QU6CIL-13 QU6CLC-12 QU6CLS-9
  QU6DIF-11 QU6GLC-10 QU6GLK-12 QU6HIC-11 QU6MYY-9 QU6PLS-12 QU6SKD-9 QV4COC-10
  QV7TAR-10 QW4BAR-10 QW4BLK-9 QW4HEC-13 QW4ONB-8 QW4VAB-13 QW5CLC-11 QW5POS-14
  QW5SAK-10 QW6GAC-12 QW6LIM-13 QW9BOR-7 QW9LAG-12 QW9MID-14 QW9NYR-12 QY5CAH-12
  QY5LEL-11 QY5TIP-7 QZ4CIG-12 QZ4YEW-12 QZ5HOW-12 QZ5LES-15
User guide · FAQ · Blog · Discussion group · Linking to aprs.fi · AIS sites · Service status · Database statistics · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS